گروه تخصصی کودک

گروه تخصصی کودک:

مرکز مشاوره فرح بخش ، با متخصصین روانشناسی و مشاوره کودک و اختلالات یادگیری، فعالیت و همکاری مستمری داشته و دستاوردهای علمی و تجربی خویش را در قالب شیوه های کاربردی و به صورت کارگاهی بصورت قصه و مهارت عملی و بازیهای هدفمند ارائه می دهند.
این بازی ها با اصول بازی هایی که جهت درمان اختلال یادگیری بکار برده می شود، مطابقت داشته و هر بازی یک یا چند هدف خاص را دنبال می کند.
دقت، توجه و تمرکزاز جمله موضوعاتی است که در بازی های هدفمند بدان پرداخته می شود. یکی از مسائلی دیگری که بصورت عمده در این کارگاه ها بدان پرداخته می شود، فراهم آوردن شرایطی است، تا کودکان بسیاری از مفاهیم پایه و اساسی ریاضیات، خواندن و نوشتن را به صورت بازی بیاموزند. در حقیقت این بازی ها با آموزش های تحصیلی مدرسه ارتباط تنگاتنگی دارد و زمینه درک بسیاری از موضوعات درسی را برای آنها فراهم می کند.

کارگاه های مربوطه در گروه های سنی فوق برگزار می شود:

الف- ۵/۵ تا ۷ سال
ب- ۷ تا ۸ سال
ج- ۸ تا ۹ سال

 

کمک به جامعه پذیری و رفتارهای صحیح کودک

خانواده و کودک

طرحواره ها چه هستند؟

طرحواره ها چه هستند؟

انواع سبک های دلبستگی کودک 

سبک های دلبستگی

همکاری در تربیت کودک

همکاری در تربیت کودک

چگونگی واکنش به رفتار ناشایست کودک؟

واکنش به رفتار ناشایست کودک

 سبک های فرزندپروری 

سبک های فرزندپروری

برخورد والدین با هیجانات منفی کودکان

برخورد والدین با هیجانات منفی کودکان

کمک به کودک در غلبه بر مشکلات

کمک به کودک در غلبه بر مشکلات

چگونه کودک را به همکاری ترغیب کنیم؟

جلب همکاری و موافقت کودک

تشویق کردن کودک

تشویق کردن و انگیزه دادن به کودک

شب ادراری

شب ادراری

لجبازی

لجبازی