بازدیدها: ۷۳

گروه تخصصی کودک

گروه تخصصی کودک:

مرکز مشاوره فرح بخش ، با متخصصین روانشناسی و مشاوره کودک و اختلالات یادگیری، فعالیت و همکاری مستمری داشته و دستاوردهای علمی و تجربی خویش را در قالب شیوه های کاربردی و به صورت کارگاهی بصورت قصه و مهارت عملی و بازیهای هدفمند ارائه می دهند.
این بازی ها با اصول بازی هایی که جهت درمان اختلال یادگیری بکار برده می شود، مطابقت داشته و هر بازی یک یا چند هدف خاص را دنبال می کند.
دقت، توجه و تمرکزاز جمله موضوعاتی است که در بازی های هدفمند بدان پرداخته می شود. یکی از مسائلی دیگری که بصورت عمده در این کارگاه ها بدان پرداخته می شود، فراهم آوردن شرایطی است، تا کودکان بسیاری از مفاهیم پایه و اساسی ریاضیات، خواندن و نوشتن را به صورت بازی بیاموزند. در حقیقت این بازی ها با آموزش های تحصیلی مدرسه ارتباط تنگاتنگی دارد و زمینه درک بسیاری از موضوعات درسی را برای آنها فراهم می کند.

کارگاه های مربوطه در گروه های سنی فوق برگزار می شود:

الف- ۵/۵ تا ۷ سال
ب- ۷ تا ۸ سال
ج- ۸ تا ۹ سال