نوشته های تازه

متخصصان مرکز

چگونه اشتباه برداشت نکنیم

چگونه، غلط برداشت می کنیم؟

 

اگر می توانستیم، قبل از رسیدن، به نتیجه، همـه مـدارک و شواهد، موجود در یک وضعیت، را ارزیابی کنیم، احتمال اشتباه کردن، خیلی کم می شد.

در هر حال ،ما به ندرت وقت کافی، برای شناخت دقیق، همه جوانب و بررسی منطقی، آنها پیدا می کنیم ،و ناچاریم با «در نظر گرفتن، نشانه ها»یی کوچک،  به یک ،تعبیر و تفسیر شتابزده، تکیه کنیم.

نشانه ها، رشته ای از کلمات، و یا یک اشاره ـ بخـش هـای کوچکی،از داده های اطلاعاتی، هستند که ما آنها را، به اطلاعات قابل ،استفاده تبدیل می کنیم.

برای مثال، روزنامه ای که به یک زبان خارجی، نوشته شده، شامل خطوطی از نمادهای چاپی است، ولی این نمادها ،تا زمانی که ما نتوانیم، آن زبان را بخوانیم و بفهمیم، بـرای مـا معنـا، و مفهومی ندارند.

برای آنکه، بتوانیم آنچه را که، می بینیم به مفاهیمی ،قابل درک تبدیل کنیم، باید نظام رمزگذاری، خودمان را به کار بگیریم.

اگر کلمه چاپ شده، غلط باشـد، یا نظام رمزگذاری ما، اشتباهاتی داشته باشد، یا اگر ،به خاطر بی تجربگی، یا خستگی، نتوانیم آن نظام را به،شکل مناسبی به کار بگیریم، در نتیجه اطلاعات غلطی، را دریافت خواهیم کرد، و بدیهی است که، نتیجه گیری ما، نیز سراپا اشتباه خواهد بود.

ما،در سالهای اول زندگی، نظام رمزگذاری درونی، خود را برقرار می سازیم.

ایـن نظام، معنی مشاهداتی ،چون لحن، حالات چهره ،و حرکات افراد ،را به ما می فهماند ،سپس از محتوای این نشانه ها، و سایر مشاهداتمان، رشـتـه هـای معانی را، به یکدیگر میبافیم، و به نتیجه می رسیم.

از آنجا که، وقتی باور داریم، انگیزه ها و احساسات دیگران، را درباره خودمان می دانیم، احساس امنیت، بیشتری می کنیم، به جای توجه به صحت، و سقم شواهد، و مدارک، هنگامی که ،به نتیجه گیری های خودمان، تکیه می کنیم، احساس اطمینان، و اعتماد ما بیشتر است.

مهم ترین، امتیاز این نظام رمزگذاری،آن است که:

توضیحاتی فوری ،را برای ما فراهم می سازد.

اشکال آن هم ،این است که خیلی آسان، اشتباه می کند.

مثلاً زمانی، که حـواس شریک زندگی ما، پرت است، ممکن است، اشتباهاً تصور کنیم، که از سوی او طرد شده ایم ،و یا ممکن است همسر ما، عصبی و مضطرب باشد ،و مـا اشتباهاً، تصور کنیم عصبانی، است.

یا از همه، مهم تر اینکه ،ممکن است ،شریک زندگی ما، قولش را فرامـوش کرده باشد ،و ما آن را به حساب، عناد و دشمنی او، بگذاریم.

حتی ،زن و شوهرهای خوش نیت، و دوست داشتنی هم ،ممکن است در اثر چنین سوءبرداشتهایی، با یکدیگر دعوا کنند، و همدیگر را آزار بدهند.

گاهی اوقات، مثـل موقعی که، مارجوری به کن، اطلاع نداد که ترجیح می دهد، تنها برای خرید برود، در اثر ارتباط، اشتباه، سوءتفاهم پیش، می آید.

در سایر مواقع ،و شاید به شکلی جـدی تـر ،سوءبرداشت از آنجا، ناشی می شود که کلمات، یا اعمال زن یا شوهر، بی آنکه عمدی ،در کار باشد، توسط شریک زندگی او، تهدید تلقی می شود.

در نتیجه، علت دعوا کلمات، یا اعمال طرف مقابل، نیست.

بلکه علت، معنائی است، که طرف دیگر از آن ،استنباط می کند.

البته معنای آن، کلمه یا عمل برای ،طرفی که احساس می کند، به او توهین شـده است، آشکار نیست، بلکه او اغلب ،بر این باور است، که همسرش

«باید قضیه را، بهتر از اینها می دانست».

علائمی، چون کلمات و حالات، نوعی از نشانه هایی را، که در ارتباطات وجـود دارند، تشکیل می دهند.

برای مثال، عواطف و احساسات، هرگز به شکل مستقیم ،بیـان نمی شوند، بلکه از طریق رسانه هایی، چون کلمات، لحن صدا، حـالات چهره، و اعمـال، منتقل می گردند.

البته شرایط کلی، در تعبیر و تفسیر نشانه ها، بسیار مهم هستند.

پیشخدمتی، که قهوه و نان تست، برای مشتری می آورد، در واقع کارش را ،انجام می دهد، ولی اگرشوهری، برای همسرش که در رختخواب ،دراز کشیده، قهوه و نان برشته ،بیاورد، درواقع توجه، و عشق و علاقه ،خود را نشان داده است.

این گونه، نشانه ها اساس روابط نزدیک، و صمیمانه را شکل می دهند، با این همه غالباً فافراد از اهمیت آنها، در ازدواج غفلت می کنند.

معنای، این نشانه ها، بسیار فراتر از معنای دم دستی، و شتابزده ای است، که از رفتار خاصی ،به ذهن انسان متبلور ،مـی شـود.

شعر ترانه، فیلم کازابلانکا

«یک بوسه، هنوز هم ،یک بوسه است، یک آه، فقط یک آه است…»

می خواهد، این واقعیت را مطرح کند، که یک بوسه صرفاً، یک بوسه نیست. نشانه هایی، از این قبیل، نمادهای عشق ،و محبت هستند.

وهنگامی ،که از یک رابطـه، حذف می شوند و یا، مثل قضیه کارن و تد، روی طـول مـوج هـای، متفاوتی ارسال می گردند، معانی نمادین آنها، می توانند افراد را، به یکدیگر نزدیک، یا از هـم دور، کننـد.

یک زن متأهل برایم تعریف می کرد:

در دوران نامزدی ،هر وقت نامزدش او را، به رستوران مجللی می برد ،و یا برایش دسته گل، می فرستاد، عمیقاً تحت تأثیر، این لطف او، قرار می گرفت.

هر چند این خانم، هوشمندانه تشخیص داده بود، که این توجهات لزوماً به معنای این نبود، که نامزدش به او توجه داشـت،

امـا معنای «عمیـق تـر» این کارها،به قدری قوی بود، که او همیشه سخت ،تحت تأثیر این حرکت، قرار می گرفت.

ولی پس از آنکه، ازدواج کردند، خانم شروع کرد، به واکنش نشان دادن،، در برابـر «نمادهای منفی».

هرگاه شوهرش، دیر به خانه می آمـد، و قبلاً به او تلفـن نمی زد، زن تصور می کرد، که دیگر شوهرش به او ،توجه ندارد.

با آنکه ،شـوهـر اغـلـب بـه عـدم دسترسی تلفن ،اشاره می کرد، معنای نمادین تلفن نزدن، شوهر به قدری، در ذهن زن قوی بود، که نمی توانست فکرش را، در این مورد، تغییر بدهد.

علاوه بر این، از آنجا که شوهر، تمایل چندانی به، فرستادن دسته گل، برای همسرش ،و بردن او به رستوران ،و صرف شام با او ،نشان نمی داد، این رفتارها ،به صورت نمادین، در ذهن زن این تصور را، به وجود آورده بود، که دیگر شوهرش، به او توجه ،ندارد.

از آنجا ،که نشانه ها و نمادها، عناصر واقعی نیستند، باید آنها را ترجمه کرد.

گاهی اوقات، نظام رمزگذاری فرد، ناقص است ،و همسر او نمی تواند، نشانه را درست بخواند، برای مثال ممکن است، یک شوهر متوجه نشود:

که سکوت همسرش ،در واقع فریاد،و کمک است، و یک زن، نیز ممکن است، تشخیص ندهد ،که متلک پرانی ها، و ریشخندهای شوهرش، در واقع پوششی برای ناامیدی، و یأس بسیار زیاد، اوست.

بعضی از افراد،برای نسبت دادن ،معنای نمادین به شرایط، و وضعیتهای خاص، مستعدتر، از دیگران هستند.

مثلاً، بـرای اغلب مردهـا، صحبت کردن، فقط یک وسیله ارتباطی، برای انتقـال واقعیت هاست، در حالی که زنان،علاقه زیادی به حرف زدن ،دارند و گفتگو از نظر آنها ،نماد توجه و دوستی است.

به دلیل همین،تفاوتهای جنسیتی، در درک معانی نمادین،سوءتفاهماتی، بین زن و شوهرها، به وجود می آید.

ما ،در روابط صمیمی، و نزدیک، در زمینه استفاده ،از نظام رمزگذاری خود، کمتر از روابط، غیرشخصی تر، انعطاف به خرج می دهیم.

در واقع ،هرچه یک رابطه، نزدیک تر – صمیمانه تر باشد، امکان بروز سوءتفاهم ها، هم بیشتر می شود.

به همین دلیـل، زنـدگی زناشویی بیش از، هر پیوند صمیمانه دیگری ،در معرض سوءتفاهم قرار دارد.

 

 

(لطفا همراه ما باشید …)

برگرفته از کتاب : عشق، هرگز کافی نیست!

برای دریافت مشاوره فردی

 به لینک زیر مراجعه کنید:

روان درمانی

برای مطالعه بیشتر :

بر روی عنوان های زیر کلیک کنید :

شخصیت ضداجتماعی

شخصیت بیکار

دستگاه خلاقیت

مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم

چرا همه را ازخودم دور میکنم؟

خواهش میکنم مرا تنها نگذار!

انتخاب رشته آگاهانه وهوشمندانه

پکیج و فرایند مشاوره انتخاب رشته کنکور

 مطالعه شرایط پزشکی تعهدی

مطالعه نکات مهم انتخاب رشته

شرایط-اختصاصی-دانشگاه-فرهنگیان

پکیج و فرایند مشاوره انتخاب رشته کنکور

جهت  دریافت وقت مشاوره تحصیلی

(برای انتخاب رشته درست، و اصولی زیر نظر کارشناسان مرکز فرح بخش )

به صفحه زیر مراجعه کنید: 

مشاور تحصیلی

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک ۲، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد۳

nextpay_trust_logo

کلیه حقوق این سایت متعلق به
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش
می باشد