راهکارهای حفظ تفاهم
راهکارهای حفظ تفاهم
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
آسیب های مربوط به کنجکاوی مسیر شغلی
کنجکاوی مسیر شغلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
( EQ )هوش هیجانی

( EQ )هوش هیجانی

بازدیدها: ۴

هوش هیجانی (EQ)

هوش هیجانی ظرفیت و توان شناخت و درک احساسات برای استفاده در جهت سودمند تعریف می شود.

به نظر گلمـن هـوش هیجـانی شـامل عناصر درونی و بیرونی است.

عناصر درونـی شـامل:

میـزان خودآگـاهی، خودانگـاره، احسـاس اسـتقلال و ظرفیت خود شـکوفایی و قاطعیـت

عناصـر بیرونی شامل:

روابط بین فـردی، سـهولت در همـدلی و احساس مسئولیت

هوش هیجـانی

همچنین شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیـت هـا، انعطـاف پـذیری، توانایی حل مشکلات هیجانی، توانایی مقابله با اسـترس و تکانه ها می باشد.

گفته آوریــل در ســال ۲۰۰۰ در مورد هــوش هیجانی:

هـوش هیجـانی از جمله تحولات جدید در زمینه رابطه بین تفکـر و هیجـان به اندازه هوش عمومی در پـیش بینـی

موفقیـت تحصیلی و شغلی، اهمیت دارد.

عوامل موثر در زمینه هوش هیجانی

بصیرت (دانستن) و عمل (انجام دادن) هر دو از اهمیت برخوردار هستند.

بنابراین دانستن و انجام دادن بدون وجود یک دیگر کفایت نمی کنند.

الگوی هوش هیجانی طبق دیدگاه هوش هیجانی و تنوع

۱- درون نگری مثبت، شامل مهارت های:

آگاهی در مورد اینکه چه چیزی شما را بر می انگیزد و موجب تغییر رفتارتان می شود.

خود را همینطور که هستید بپذیرید.

از نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشید.

۲- اداره ی خود، شامل مهارت های:

در موقع تصمیم گیری بین دو چیز صحیح یا به طور کل انتخاب بین دو چیز، ابهامات را بشناسید.

در امر تغییر کردن استاد خود باشید.

باخودتان گفت و گو کنید (اندیشیدن).

۳- دانش میان فرهنگی، شامل مهارت های:

چراهای فرهنگ نهفته در پس رفتارها را درک کنید (هنجارهای گوشه و کنار جهان).

جوانب هنجارهای فرهنگی را در نظر بگیرید (قضاوت نکردن در مورد هنجارهای جز هنجار خودتان)

دانسته ها و مهارت همدلی خود را با دیگران مخصوصا در مورد تفاوت ها افزایش دهید.

۴- معماری اجتماعی، شامل مهارت های:

مانند یک مفسر فرهنگی عمل کنید (دید جدید در نگاه به چشم اندازهای وسیع).

با دیگران ارتباط موثر برقرار کنید.

مشکلات و پیچیدگی ها را با روش های مختلف حل کنید.

محیطی سرشار از همکاری و تحسین با دیگران ایجاد کنید.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز